Vilkår og betingelser - versjon 1.5
 • VIKTIG JURDISK MELDING MED HENSYN TIL BRUKSVILKÅR KNYTTET TIL BRUKEN AV ZWEELER
 • Definisjoner
 • Om selskapet
 • Avtalen
  • Kvalifikasjoner
  • Effektiv
  • Generelle bestemmelser
  • Eierskap og opphavsrett
  • Tillatt bruk
  • Restriksjoner på bruk
  • Lisens for å bruke din informasjon
  • Personlig data og personvern policy
  • Upassende eller støtende språk
  • Ulovlig markedsføring
  • Oppsigelse av avtalen
 • Konkurranseregler
  • Ferdighetskonkurranser og kunnskap
  • Kansellering av eksterne sportsarrangementer
  • Kun manuelt spill
  • Konkurranser og kampanjer
  • Data avvik
  • Statistikk og relatert informasjon
 • Pengespill avhengighet
  • Kundestøtte
  • SELVBEGRENSING og SELV EKSLUDERING
 • Kontoer
  • Generelle bestemmelser
  • Registrering og deltakerens identitet
  • Åpningen av en brukerkonto
  • Brukernavn
  • Passordsikkerhet
  • Flere kontoer
  • Misbruk av kontoer
  • Inaktive kontoer
  • Avslutning av kontoer
 • Betalinger
  • Elektroniske tjenestetilbydere
  • Betalinger fra deltakere
  • Innskudd
  • Betalinger fra Zweeler
  • Uttak
  • Refundering
  • Spiller reserve
  • Tilleggs bestemmelser relatert til betalinger
  • ANTI-HVITVASKING – tilleggs bestemmelse
  • Tilleggs bestemmelse med Wirecard på betalingsbehandling
 • System
  • Sluttbruker lisens
 • Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning
  • Bruk av internettsiden
  • Tjenester
  • Tap eller skade
  • Bruken av intellektuell eiendom
  • Avtalebrudd
  • Begrensing av ansvar
 • Klager
  • Tvistløsning
 • Gjeldende lov

VIKTIG JURDISK MELDINGMED HENSYN TIL BRUKSVILKÅR KNYTTET TIL BRUKEN AV ZWEELER

Å bli med i Zweeler har en direkte innvirkning på deg og dine individuelle juridiske rettigheter og plikter. Hver person som begynner (eller vurderer) å bruke Zweeler anmodes om å lese dette dokumentet svært grundig, samt de følgende policyene:

 • Personvern policy (PP),
 • Anti-hvitvaskings policy (AML),
 • Bonusvilkårene og betingelsene (BTC),
 • Sikkerhets policy (SEC),
 • Ansvarlig spill policy (RGP), og
 • Deltagernes erfaringsindikator (PEX),

som sammen utgjør “Zweeler policyene.”

Viktig!

Din bruk av denne internett nettsiden er underlagt juridisk bindende vilkår og betingelser.

Lese nøye igjenom alle de følgende vilkår og betingelsene før du går videre.

Å få tilgang til nettsiden ved å klikke på ”Jeg er enig” knappen er det samme som å signere på vilkårene.

Dermed viser dette din aksept av disse vilkårene og betingelsene og at du har til hensikt å være juridisk bundet av dem.

Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, vennligst ikke bruk denne nettsiden.

Denne internett sidens juridiske vilkår og betingelser (”Avtalen”) er en avtale mellom deg og Zweeler ltd. ( “Selskapet”).  Alle bruk av ordene ”vi”, ”oss” og ”vår” betyr selskapet. Den effektive datoen på denne avtalen er når du aksepterer eller anses å ha akseptert denne avtalen i henhold til prosedyren skissert i denne avtalen.

Denne avtalen påvirker dine juridiske rettigheter og vi anbefaler på det sterkeste at du leser hele og ber deg finne en uavhengig juridisk rådgiver hvis du skulle ha spørsmål knyttet til denne avtalen, før du trykker på ”Jeg er enig” knappen.

Du kan kun bli med Zweeler hvis du godtar alle vilkårene beskrevet i avtalen.

Definisjoner

Søker: Du er anses som en søker da du er aktiv i prosessen om å søke via internettsiden for å bli en deltaker i konkurransene.

Søknadskjema: Dette skjema fylles ut av søkeren for å åpne en brukerkonto.

Konkurranse: En ferdighetskonkurranse opprettet og presentert av selskapet på internettsiden for at deltakeren kan bruke den og som er godkjent av den jurisdiksjonen der deltakeren bor.

Entreprenør: Ethvert individ som tilbyr tjenester direkte til selskapet og/eller tilhørende selskaper som en uavhengig entreprenør. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, konsulenter, selgere og agenter.

Ansatt: Enhver medarbeider, direktør, sjef eller direktør i selskapet og/eller tilknyttede selskaper.

Påmeldingsavgift: Penger betalt av deltakeren til selskapet for å delta i en konkurranse.

Eksterne idrettsarrangementer: Et idrettsarrangement som en konkurranse referer til og med referanse til deltakernes prognoser opprettet og mot hvilke konkurransens resultater avgjøres når den er avsluttet.

Force Majeure: Omstendigheter utenfor selskapets kontroll som gjør utførelsen eller fortsettelsen av konkurransen utilrådelig, kommersielt upraktisk, ulovlig eller umulig.

Nærmeste familie:Et individs ektefelle, partner, foreldre, barn eller søsken.

Internett side: Internett inngangsporten tilgjengelig via internett adressen www.Zweeler.com, hvor all nåværende og gjeldende informasjon vedrørende selskapets drift publiseres og hvor Zweeler’s ferdighetskonkurranser, inkludert søkeprosedyren, spillereglene og vilkår og betingelser, tilbys til søkeren/deltakeren. For denne avtalens formål inkluderer internettsiden alle underdomener under adressen Zweeler.com, inkludert, men ikke begrenset til <https://en.zweeler.com/>, <https://es.zweeler.com/>, <https://nl.zweeler.com/>,  <https://de.zweeler.com/>,<https://fr.zweeler.com/>,<https://pt.zweeler.com/>,  <https://ru.zweeler.com/>,<https://pl.zweeler.com/>,<https://it.zweeler.com/>, <https://it2.zweeler.com/>,<https://sk.zweeler.com/>,<https://no.zweeler.com/>, <https://cz.zweeler.com/>

Brukernavn og passord: Kombinasjonen av bokstaver, tall og symboler valgt ut av søkeren ved registeringen av en brukerkonto og brukt av deltakeren for å få tilgang til brukerkontoen.

Deltaker:Du anses som en deltaker umiddelbart etter å ha gjennomført en vellykket søkeprosess.

Server: Datalagringsfasiliteten som håndterer nettverksressurser og lagrer detaljene om alle aktivitetene som skjer på nettverket, inkludert aktiviteter på internettsiden.

System: Samlet alle programmer, applikasjoner, databaser og annet utledet innhold enten det er tilgjengelig eller på annen måte brukes av deltakeren gjennom internettsiden for å delta i ferdighetskonkurranser.

Brukerkonto: En personligkonto åpnet av søkeren og opprettholdt av selskapet for deltakeren.

Om selskapet

Zweeler Ltd. er et selskap behørig registret i henhold til lovene i Malta, den 11. Mars 2010 med registreringsnummer C 48982. Zweeler nettsiden er lisensiert og regulert av Malta Gaming Authority (MGA). Zweeler Ltd. er registrert på 209 Marina Street, Pieta` PTA 9041, Malta og har en lisens for å tilby kontrollert ferdighetsspill under lisens nr MGA/B2C/376/2017, utstedt 1.mai 2017 av Malta Gaming Authority i Malta.

Avtalen

Kvalifikasjoner

Du må være minst atten (18) år gammel for å kunne åpen en brukerkonto, delta i konkurranser og/eller vinne gevinster som tilbys gjennom nettsiden. I jurisdiksjoner hvor minimums alderen for tillatt bruk av internettsiden er høyere enn atten (18) år gammel, må du møte alderskravene i din lokale jurisdiksjon. Du må være minst tjueen (21) år gammel for å åpne en brukerkonto hvis ditt juridiske bosted er i Estland. Det er forbudt for individer som ikke er kvalifisert å delta. Det er ditt personlige ansvar å sikre at du er kvalifisert i henhold til gjeldende lovgivning og Zweeler policyene som styrer kvalifikasjon og åpning av en brukerkonto. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for søkere/deltakere som bevisst eller med et uhell bryter lokal lovgivning. Selskapet vil rapportere ethvert forsøk på å sende inn ulovlige søknader til de passende håndhevelsesorganene.

Det er forbudt for ansatte, entreprenører og deres nærmeste familie å åpne en brukerkonto og/eller delta i konkurranser så lenge de er ansatt eller engasjert av selskapet. Dette gjelder dog ikke for de tilfeller hvor nærmeste familiemedlemmer uttrykkelig tillates å spille på internettsiden med en skriftlig tillatelse fra selskapet.

Profesjonelle- eller amatøratleter, sportsagenter, trenere, lageiere, ansatte i laget, dommere og liga tjenestemenn og deres nærmeste familie, er ikke kvalifisert for å delta i, og det er strengt forbudt å delta i enhver konkurranse i den sporten de er assosiert med.

De følgende personene er også nektet å åpne en brukerkonto, delta i konkurranser og/eller vinne gevinster som tilbys gjennom internettsiden:

 • Enhver ansatt eller entreprenør i enhver daglig fantasi nettside eller ethvert nært familiemedlem av en slik person;
 • Ethvert individ som har tilgang til enhver forhåndsinfo, konfidensiell informasjon eller annen informasjon som ikke er tilgjengelig for alle andre deltakere i en konkurranse og som gir deltakeren en fordel i en slik konkurranse (kollektivt ”forhåndsinfo”);
 • Enhver ansatt eller entreprenør i et idrettsstyrende organ hvor en slik person er nektet å delta i gjeldende konkurranser av et slikt styrende organ;
 • Enhver person som forbys å delta i henhold til en rettsordre;
 • Enhver person som med viten og vilje har mottatt forhåndsdata eller annen ikke-offentlig informasjon som gir en fordel i konkurransen fra en person som ikke har tillatelse til å delta i en slik konkurranse som oppgitt i avtalen.

Selskapet reserverer seg retten til å lukke enhver brukerkonto assosiert med ethvert individ som bryter denne kvalifiseringen klausulen og i tillegg avbryte betaling på enhver fordel relatert til den tilknyttede brukerkontoen. Dette skal skje uten å forstyrre rettighetene som selskapet har i henhold til personen som bryter klausulen i henhold til ansattes betingelser eller andre kontrakter mellom partene.

Effektiv

Denne avtalen trer i kraft i det øyeblikket du trykker på ”Jeg godtar” knappen som vises på internettsiden i siste trinn av søkeprosessen. Ved å trykke på ”Jeg godtar” knappen, informer og garanterer du selskapet at du fullt ut forstår og godtar å overholde alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen og at mislighold av dette kan resultere i diskvalifisering, lukking av konto, inndragning av midler og/eller rettslige skritt mot deg av selskapet. Denne avtalen omfatter ved referanse alle retningslinjer eller regler gjeldende for Zweeler konkurranser, som legges ut på internettsiden innimellom, som kan bli justert fra tid til annen av selskapet. Denne avtalen forblir gyldig inntil den kanselleres i henhold til vilkårene oppført heri.

Generelle bestemmelser

Skulle det være avvik mellom denne avtalen skrevet på engelsk og en versjon skrevet på et annet språk, skal den engelske versjonen overstyre.

Internettsiden er eiet av selskapet. Avtalen mellom deg og selskapet avgjør at du har tillatelse til å delta i konkurransene basert på vilkårene i denne avtalen. Du og selskapet er enig i at reglene og betingelsene er definert ene og alene i denne avtalen om beskrevet ovenfor i definisjonene i dette dokumentet og presentert på internettsiden. Zweeler policyene er den eneste offisiell referansekilden for enhver komplikasjon/uenighet vedrørende bruken av internettsiden og/eller systemet. Alle konkurransene er behørig underlagt reglene som spesifisert i denne avtalen.

Du MÅ lese denne avtalen før bruk av internettsiden. Bare det å åpne en brukerkonto og/eller bruk av denne internettsiden er en annerkjennelse av at du har lest, forstått og godkjenner å være bundet av denne avtalen. Ved å delta i konkurranser, anerkjenner du at du ikke oppfatter konkurransene eller andre tjenester som tilbys på internettside for å være støtende, forkastelig, urettferdig og uanstendig på noen måte.

!!! ADVARSEL !!!

HVIS DU IKKE GODTAR Å VÆRE BUNDET AV ALLE ZWEELER POLICYER, OPPFORDER SELSKAPET DEG TIL Å IKKE SETTE OPP EN BRUKERKONTO ELLER BRUKE INTERNETTSIDEN. 

Selskapet forbeholder seg retten til å suspendere, legge til, avslutte, justere og/eller legge til i Zweeler policyene som de anser som passende. Ved modifisering Zweeler policyene, ved innlogging i din brukerkonto, vil en dialogboks dukke opp (pop-up) som indikerer at Zweeler policyene har blitt oppdatert. Du vil bli bedt om å akseptere vilkårene i de oppdaterte Zweeler policyene og enhver endring anses som effektiv så fort du har akseptert dem.

Selskapet er ikke forpliktet til å bekrefte om du bruker internettsiden i henhold til de oppdaterte reglene oppgitt i Zweeler Policyene. Versjonen lagt ut på internettsiden er den effektive versjonen. Det er ditt ansvar å holde deg informert om Zweeler policyene og modifikasjonene som kan påvirke deg eller vil påvirke deg i fremtiden. Hvis du nekter å være bundet av disse modifikasjonene, bør du øyeblikkelig stoppe enhver bruk av internettsiden og/eller systemet og videre informere selskapet om denne avgjørelsen til den følgende adressen: info@zweeler.com. Ved å fortsette å bruk internettsiden og/eller systemet, godtar du å være bundet av de modifiserte Zweeler policyene.

Selskapet anbefaler at du ofte leser Zweeler policyene og spesifikt oppmuntrer deg til å lese denne avtalen når meldinger om modifikasjoner legges ut på internettsiden.

Selskapet har en null-toleranse policy mot upassende spill og uredelig aktivitet. Hvis, etter selskapets eget skjønn, de finner at du har jukset eller forsøkt å svindle selskapet, reserverer selskapet seg retten til å suspendere og/eller lukke din konto og dele denne informasjonen med passende myndighet, styrende organer og byråder.

Eierskap og opphavsrett

Ved å klikke på ”Jeg godtar”, anerkjenner du at all informasjon, innhold, rapporter, data, databaser, grafikk, brukergrensesnitt, nettsider, tekst, filer, programvare, produktnavn, selskapsnavn, merkevarenavn, servicemerker, logoer og handelsnavn som inkluderer navnet ”Zweeler” på denne internettsiden (kollektivt ”Innhold”) inkludert måten som innholdet presentert eller vises og all informasjon relatert heri, er eiendommen til deres respektive eiere som indikert, selskapet eller deres lisensgivere. Uten å begrense det generelle som beskrevet ovenfor, skal betegnelsen ”innhold” også inkludere foto, bilder, grafikk, animasjoner, videoer, musikk, lyd, tekst og konkurransene på internettsiden. Du anerkjenner at innholdet er beskyttet av loven om opphavsrett og at selskapet forbeholder seg alle rettigheter relatert til innholdet.

Tillatt bruk

Selskapet gir herved deg en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang, lese og laste ned en kopi av innholdet kun for ditt personlige bruk av internettsiden. Du aksepterer videre at din bruk av internettsiden og/eller systemet er styrt av vilkårene og betingelsene i denne avtalen og i sluttbruker lisensen, som er inkorporert heri ved referanse.

Restriksjoner på bruk

Du godtar at du ikke vil:

 • distribuere innholdet for noen formål inkludert, men ikke begrenset til, samle en intern database, redistribusjon eller reproduksjon av innholdet til presse eller media eller gjennom et annet kommersielt nettverk, kabel eller satellitt system; eller
 • opprette derivativearbeid, omvendt utvikle, dekompilere, demontere, justere, oversette, låne, leie, lease, tildele, dele, outsource, være vert for, publisere, gjøre tilgjengelig for en annen person eller på andre måter bruke, enten direkte eller indirekte, innholdet i sin helhet eller delt, i enhver form eller på noe som helst måte, enten det er fysisk, elektronisk eller på annen måte. Du skal ikke tillate, gi tillatelse eller på andre måter gjøre noe som kan krenke eller på andre måter svekke opphavsrettene til selskapet og deres lisensgivere eller tillate tredjeparter å få tilgang til innholdet. Restriksjonene i denne avtalen skal ikke begrense eller forby gjeldende lovverk.

Lisens for å bruke din informasjon

Med unntak av den personlige data som er styrt av vår personvern (PP), er du med dette gitt av selskapet en evigvarende, ubegrensede, avgiftsfrie, verdensdekkende, ikke-eksklusive, ugjenkallelig, overførbare lisens for kjøre, vise, kopiere, reprodusere, publisere, bunte, distribuere, markedsføre, skape derivative verk av, adaptere, oversette, sende, arrangere, modifisere, sub-lisenser, eksportere, sammenslå, overføre, låne, leie, lease, som innlogging, deling, outsource, være vert for eller gjøre tilgjengelig for enhver person eller på andre måter bruke enhver informasjon eller annet innhold om du oppgir, direkte eller indirekte, på eller gjennom denne internettsiden eller som sendes til selskapet via e-post eller annen korrespondanse, inkludert uten begrensning, enhver ide, konsept, oppfinnelse, ekspertise, teknike eller enhver intellektuell eiendom som finnes heri, for ethvert formål. Selskapet skal ikke være underlagt noen taushetsplikt vedrørende slik informasjon med mindre dette er spesifikt godtatt av selskapet skriftlig eller påkrevd gjennom lovgivning. Du informer om og garanterer at du har rett til å gi en slik lisens som beskrevet ovenfor.

Personlig data og personvern policy

Underlagt personvern policy (PP), kan selskapet fra tid til annen, men er ikke forpliktet til, å overvåke din bruk av internettsiden og samle inn, lagre, bruke og formidle til tredje parter personlig data om deg og din bruk av internettsiden og du godtar med dette en slik samling, lagring, bruk og formidling og frasier deg enhver rett til personvern du har med respekt til dette. Denne avtalen inkorporeres ved referanse til vilkårene i PP. I tilfelle konflikt mellom PP og denne avtalen, skal denne avtalen overstyre. Se PP for mer informasjon om selskapets bruk av registrert data og annen informasjon vi har samlet inn fra deg.

Upassende eller støtende språk

Upassende eller støtende språk er ikke tillatt i noen av de åpne områdene på internettsiden eller med selskapets ansatte. Ethvert brudd på denne policy kan føre til suspensjon av din brukerkonto eller annen handling som kan kreves av selskapet for å sikre overholdelse. Du godtar med dette at du ikke skal legge ut ulovlige, obskøne, injuriene, ærekrenkende, truende eller annet materiell som kan være brudd på lover eller generelt sett blir sett på som støtende via internettsiden eller i korrespondanse med selskapets ansatte. Upassende eller støtende språk inkluderer, men er ikke begrenset til, enhver uttalelse som etter selskapets eget skjønn er obskøn, blasfemisk, rasistisk, upassende, injuriene, unødvendig fiendtlig eller strider mot formålet med vår internettsides chattefunksjon.

Videre godtar du at du ikke skal komme med uttalelser på eller gjennom internettsiden som kan fremme enhver nettside, tjeneste eller produkt med unntak av selskapets. Du skal ikke komme med uttalelser om selskapet, internettsiden eller konkurransene som er usanne eller med rimelig grunn kan anses for å være nedsettende eller kritisk.

Ulovlig markedsføring

På ingen tidspunkt skal du eller et annet individ eller organisasjon som du er tilknyttet markedsføre tredjeparts produkter eller nettsider til andre deltakere uten den uttrykte, skriftlige tillatelsen eller godkjennelsen fra selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte på ubestemt tid, brukerkontoer til deltakere som misbruker vår internettside for å komme med uttalelser som markedsfører ethvert produkt, nettside eller tjeneste som ikke er støttet av selskapet.

Oppsigelse av avtalen

Du kan si opp denne avtalen når som helst, på forespørsel via e-post til info@zweeler.com. Det er ditt ansvar å sørge for oppgjør av utestående kontosaldo på oppsigelsestidspunktet. Selskapet vil kun avslutte avtaler hvor et komplett oppgjør er tatt på det tidspunktet som oppsigelsen er sendt inn.

Oppsigelsen av denne avtalen er effektiv kun etter at du har mottatt en skriftlig melding fra selskapet som bekrefter oppsigelsen. Etter at avtalen er sagt opp, vil du ikke lenger være autorisert for å bruke internettsiden og systemet og det er påkrevd at du sletter systemet fra datamaskinen og sletter all dokumentasjon relatert til internettsiden eller til systemet som du har eller er under din kontroll.

Øyeblikkelig etter oppsigelsen av denne avtalen, av en av partene, er selskapet pålagt å refundere hele summen indikert i kontoen din etter å ha trukket fra enhver sum selskapet har krav på.

Oppsigelsen av denne avtalen skal ikke være grunnlag for fordommer i forhold til enhver annen rett eller engasjement av noen av partene i henhold til ethvert brudd oppgitt heri eller andre brudd.

Alle eksisterende obligasjoner mellom partene relatert til denne avtalen vil være ugyldig etter avslutningen av denne avtalen under de reserverte rettighetene og obligasjonene om eksisterte før oppsigelsen.

Konkurranseregler

Ferdighetskonkurranser og kunnskap

Konkurransene tester ferdigheter og kunnskap. Hver konkurranse har regler og retningslinjer etablert av selskapet. Disse reglene og retningslinjene gir grunnmålene som må tas hensyn til når man blir med i en ferdighetskonkurranse.

Når et eksternt sportsarrangmenten er ferdig, kan ikke resultatene av den korresponderende konkurransen endres eller kanselleres. Selskapet vil gjøre alt innenfor rimelighetens grenser for å bruke disse resultatene som det korrekte utfallet, men forbeholder seg retten til å akseptere, avvise eller delvis akseptere resultatene, for eksempel i en Force Majeure situasjon.

Gevinster blir kreditert brukerkontoen etter bekreftelsen av de endelige resultatene. Selskapet vil kun utlevere gevinster til det navn og adresse som tilhører brukerkontoen slik den står i selskapets arkiver. Betalingsseksjonen i denne avtalen dekker dette mer detaljert.

Kansellering av eksterne sportsarrangementer

Eksterne sportsarrangementer kan bli kansellert av de som organisere den. Selskapet har ingen innflytelse på avgjørelsen om å kansellere eksterne sportsarrangementer og kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for slike Force Majeure kanselleringer og effekten de har på konkurransene.

Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere alle konkurransene de tilbyr på internettsiden før, i løpet av eller etter starten av den/de relaterte eksterne sportsarrangement(ene).

I tilfelle en slik kansellering kan det være nødvendig med en refusjon. Detaljer om refusjon i kansellerings tilfeller er beskrevet i ”Betaling” seksjonen i denne avtalen.

Kun manuelt spill

All handling om tas relatert til konkurransene må utføres personlig og manuelt av deltakeren gjennom brukergrensesnittet som er gjort tilgjengelig for bruken av systemet.

Bruk av kunstig intelligens, inkludert uten begrensning, ”roboter”, er strengt forbudt i forbindelse med systemet og konkurransene. Selskapet har forpliktet seg til å avsløre og forhindre programvare som er utformet for å aktivere kunstig intelligent (”AI programvare”) på internettsiden, slik som, men ikke begrenset til, motstander profilering, jukseprogramvare og annet som kan gi en deltaker en urettmessig fordel.

Du godtar at selskapet vil gjennomføre tiltak for å oppdage og forhindre bruken av programmer og AI programvare ved hjelp av forskjellige metoder, inkludert, men ikke begrenset til, lesing av gjeldende, kjørende programmer på deltakeren terminal. Du godtar å ikke bruke AI programvare og /eller noen slike programmer.

Konkurranser og kampanjer

Generelle vilkår og betingelser vedrørende selskapets konkurranser, kampanjer og bonuser er tilgjengelig i det separate dokumentet ”Bonus vilkår og betingelser”(BTC).

Spesifikke tilleggs vilkår og betingelser for deltakelse i noen av disse midlertidige aktivitetene vil bli kommunisert gjennom BTC spesifikk for de individuelle konkurransene, kampanjene og bonusene.

Bonuskreditt kan legges inn i en brukerkonto som en del av en markedsføringskampanje. Slike kreditter kan ikke tas ut eller betales ut og kan kun brukes for å delta i konkurransene.
Det er forbudt for søkere/deltakere å åpne kontoer kun med det formål å dra nytte av bonuskreditter og/eller kampanjetilbud. Selskapet anser dette for å være misbruk og forbeholder seg retten til å kansellere eller blokkere brukerkontoer som ble opprettet med dette formålet, i tillegg til alle involverte transaksjoner.

Data avvik

Du forstår og godtar at dataen som selskapet besitter er den eneste gyldige kilden når man avgjør resultatet av enhver konkurranse, aktiviteten som kommer av dette og omstendighetene rundt dette. I tvisttilfeller mellom resultatet oppført i systemet og resultatet oppført på serveren, skal resultatet oppført på serveren ha forrang.

Statistikk og relatert informasjon

Statistisk i sanntid og annen relatert informasjon (“Stats”) som tilbys via internettet er uoffisielle. Stats tilbys kun for informasjon og/eller underholdningsformål og brukes ikke for å avgjøre resultatene av konkurranser. Mens selskapet og tredjeparter som brukes for å lage stats bruker rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon, skal verken selskapet eller dets tredjepartstilbydere holdes ansvarlig for eller være ansvarlig for nøyaktigheten, nytte-effekten eller tilgjengeligheten til stats.

Pengespillavhengighet

Kundestøtte

Selskapet har forpliktet seg til å støtte ansvarlig pengespill blant sine kunder i tillegg til å markedsføre kunnskap om pengespillavhengighet og jobbe mot bedre forebygging, intervensjon og behandling.

Vennligst også les Zweeler ansvarlig pengespill policy (RGP),som ytterligere beskriver selskapets forpliktelser for å minimalisere negative effekter av pengespill og fremme ansvarlig spill. Selskapet har som mål å kontinuerlig overholde de nyeste versjonene av reglene, retningslinjene og betingelsene satt i de jurisdiksjonene som konkurransene tilbys.

Selskapet forplikter seg til å årlige donere for forebygging og behandling av pengespillavhengighet i Europa.

SELVBEGRENSING og SELVEKSLUDERING

FORESPØRSLER PR E-POST TIL SUPPORT@ZWEELER.COM

Selskapet har tatt alle rimelige grep for å sikre at:

 1. a) en minimum selvekskluderingsperiode tilbys med en varighet på ikke mindre enn 6 og ikke mer enn 12 måneder;
 2. b) enhver selvekskluderingsperiode kan, på forespørsel, utvides til en eller flere perioder på minimum 6 måneder;

c)selvekskluderingsavtalen gir deltakeren muligheten til å velge en selvekskluderingsperiode på opptil minimum fem år;

d)en deltaker som har bestemt seg for å gå inn i en selveksklusjonsavtale gis muligheten til å gjøre dette øyeblikkelig uten en venteperiode. Samtidig, hvis deltakeren ønsker å vurdere selvekskluderingen videre kan han/hun vende tilbake senere for å få en dato for selveksklusjon;

 1. e) ved enden av en periode valgt av deltakeren, vil selvekskluderingen forbli aktiv i minimum 7 år, med mindre deltakeren selv gjør noe for å delta igjen;

f)i tilfeller hvor en deltaker velger å ikke fornye og komme med en positiv forespørsel om å delta igjen i løpet av de 7 årene etter deres første selveksklusjon, får deltakeren en dags pause før de får kontroll over kontoen.

Du kan be selskapet iverksette de følgende tiltakene:

 1. Sette en maksimum sum på midlene du kan bruke å spille for i løpet av en spesifikk tidsperiode [= SELF LIMITATION];

ELLER:

 1. Helt ekskludere deg fra å delta i en bestemt eller ubestemt tidsperiode [= SELF EXCLUSION].

Du kan be om at selskapet endrer eller opphever den implementerte restriksjonen.

Som en form for øyeblikkelig beskyttelse av spilleren, vil de følgende forespørslene iverksettes øyeblikkelig (eller å raskt som selskapet kan justere dette teknisk på kontoret) etter å ha mottatt forespørselen:

 • En innledende forespørsel som definert i denne artikkelen (1 eller 2).
 • En forespørsel om å senke maksimums summen på midlene du kan bruke for å delta i løpet av en spesifikk tidsperiode.
 • En forespørsel om å forlenge eksklusjonstiden.

Som en form for indirekte beskyttelse av spilleren, vil forespørslene nedenfor være effektiv kun syv (7) dager etter å ha mottatt forespørselen:

 • En forespørsel om å heve maksimum summen på midlene du kan bruke for å spille innen en spesifikk tidsperiode.
 • En forespørsel om å forkorte eksklusjonstiden.
 • En forespørsel om å helt tilbakekalle implementert tiltak.

Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader relatert til de implementerte tiltakene (1 eller 2) som deltakeren har aktivert/deaktivert selv.

FORESPØRSLER PR E-POST TIL SUPPORT@ZWEELER.COM

Kontoer

Generelle bestemmelser

Selskap skal, til enhver tid, ha en oppdatert og sikker liste over alle deltakere og skal sørge for at alle brukerkontoer er sikret. Se www.zweeler.com/security og www.zweeler.com/privacy

Registrering og deltakerens identitet

Selskapet skal ikke tillate noen å delta i noen konkurranser med mindre denne personen er registrert som en deltaker og har en brukerkonto.

For å kunne åpne en brukerkonto, må du fylle ut et søknadskjema som gis av selskapet, hvor du anerkjenner:

 • at du er kvalifisert;
 • din identitet;
 • din bolig;
 • din gyldige e-post adresse;
 • at du er både søkeren og deltakeren.

Med innsendingen av søknaden, bekrefter du at all informasjonen i skjemaet om sendes selskapet er sant, nøyaktig og fullstendig og korresponderer med navn(ene) på kredittkort som brukes for innskudd og uttak. Hvis informasjonen oppgitt viser seg å være falsk, feilaktig, bedragersk eller ufullstendig vil selskapet utføre sin rett til å slette og kansellere din registering og den korresponderende brukerkontoen.

Hvis informasjonen oppgitt på søknadskjema endres, er det ditt ansvar å sende selskapet den oppdaterte informasjonen.

Åpningen av en brukerkonto

For å delta må du åpne en brukerkonto. Ved åpningen av en brukerkonto, vil du motta en kode og passord som kreves for å få tilgang til brukerkontoen. Du er ansvarlig forå sikre at kodene og/eller passordet forblir konfidensielle.

Ved å åpne en brukerkonto, autoriserer du implisitt selskapet til å behandle alle personlige data i overenstemmelse med gjeldende generelle data beskyttelse reguleringer som er på plass. Behandlingen av personlig data blir utelukkende håndtert for bruk i konkurransene som tilbys av selskapet. Selskapet har som mål å hele tiden være i overenstemmelse med gjeldende generelle databeskyttelse regulering og vil aktivt drive for sikre at alle policyene og prosedyrene innenfor gjeldende databeskyttelse regulering blir implementert så fort som mulig.

Selskapet sikrer at all personlig data blir behandlet rettferdig, lovlydig og i henhold til god praksis og er kun samlet inn for de formål spesifisert i personvern policy (PP), en separat del av denne avtalen, kjent for, lest og akseptert av søker/deltaker.

Brukernavn

Selskapet, etter eget skjønn og innenfor begrensingene gitt av egen tolking, vil godkjenne skjermnavn og/eller brukernavn for å sikre at du ikke velger et skjermnavn og/eller brukernavn som kan bli tolket av andre søkere/deltakere som støtende, forkastelig, urettferdig eller uanstendig.

Selskapet forbeholder seg retten til å avvise eller tilbakekalle skjermnavnet og/eller brukernavnet basert på hva selskapet anser som nødvendig og vil gi deg muligheten til å opprette et nytt skjermnavn og/eller brukernavn.

Passordsikkerhet

Du anbefales å velge et sterkt og ikke-forutsigbart passord av sikkerhetsmessige årsaker. Du er ansvarlig for å sikre:

 1. Brukernavn og passorddetaljer;
 2. Koblede e-post adresser;
 3. Enheters passordbeskyttelse; og
 4. Enhetens tastatur og skjermlåsing.

Kun deltakere er autorisert til å delta i konkurransene. Både tilsiktet og/eller utilsiktet uautoriserte ”tredjepart” bruk av enhver brukerkonto vil bli tolket som et brudd på denne avtalen. Du må kontakte selskapet øyeblikkelig hvis det er noen grunn til å tro at utilsiktet, uautorisert ”tredjepart” bruk skjer. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som er et resultat av uautorisert bruk av en konto, både tilsiktet og utilsiktet.

Det er ditt ansvar å sikre at ditt brukernavn og passord og andre sikkerhetsdetaljer er konfidensiell. Enhver konkurranse som man deltar i online med ditt brukernavn og sikkerhetsdetaljer vil bli ansett gyldig, uavhengig av hvem som faktisk har kontroll over konkurransen på din side av forbindelsen. Ved usikkerhet vedrørende sikkerheten til din brukerkonto, bør du ta kontakt med selskapet øyeblikkelig. Enhver fremtidig transaksjon under de foregående detaljene vil bli anses som ugyldig.

Vi vil under ingen omstendigheter være ansvarlig for at du har glemt, forlagt eller mistet passordet ditt. Vi holdes ikke ansvarlig for lagring av brukernavn og passord av noen søkere/deltakere. Videre kan vi aldri holdes ansvarlig for tap eller skader som skyldes at du ikke har varslet oss om uautorisert bruk.

Flere kontoer

Hver søker/deltaker har tillatelse til å åpen kun en (1) konto. Bruk av mer enn 1 konto pr person (”Flere-kontoer”) er strengt forbudt. Selskapet beholder retten til å lukke kontoene når som helst og til å kansellere alle transaksjoner som involverer enhver deltaker som har registrert mer enn en konto. Selskapet reserverer retten til å blokkere deltakeren og/eller gevinst distribusjon i det øyeblikket det er bevis for flere-kontoer.

Misbruk av kontoer

Midler lagt inn på din brukerkonto må bli brukt for å delta i konkurransene. Enhver mistenkelig aktivitet relatert til din brukerkonto kan føre til at selskapet rapporterer detaljene dine til relevante autoriteter, fryser din konto og lukker din brukerkonto.

I tilfelle misbruk og/eller utnytting av internettsiden og/eller systemet, forbeholder selskapet seg retten til å lukke eller blokkere brukerkontoen til deltakeren frem til saken er løst.

Inaktive kontoer

Hvis du ikke logger deg inn på din brukerkonto i en periode på 24 kalendermåneder, vil din brukerkonto bli satt om ”inaktiv”. Selskapet har rett til å legge på en administrativ avgift på fem euro (EU 5), som legges på slutten av hver kalendermåned din brukerkonto forblir inaktiv over en periode på seks (6) måneder og det samme kan trekkes fra deltakeren saldo.

Du vil bli informert minst tre (3) ganger i den måneden som fører opp til at din brukerkonto blir satt som inaktiv. Avgiften vil ikke lenger bli lagt på hvis din brukerkonto blir reaktivert.

Når din brukerkonto sette som inaktiv, vil all bonusbalanse på kontoene gå tapt og den samme summen kan trekkes fra kontobalansen. Foregående bonussummer vil ikke lenger være tilgjengelig hvis din brukerkonto blir reaktivert.

Avslutning av kontoer

Du kan avslutte din brukerkonto og si opp denne avtalen når som helst ved å sende en e-post til selskapet med disse detaljene: support@zweeler.com. Selskapet vil svare innen rimelig tid, såfremt du forblir ansvarlig for aktiviteten på brukerkontoen frem til selskapet har bekreftet en slik avslutning. Selskapet har rett til å avslutte avtalen øyeblikkelig ved melding (eller forsøk på melding) til den e-posten du har gjort kjent for selskapet. Der hvor selskapet har sagt opp en deltakers konto som et resultat av en feilslått sikkerhetsgjennomgang, vil saldoen på brukerkontoen ikke kunne refunderes og anses som tapt.

Ved en mulig oppsigelse, har du mulighet til å ta ut enhver saldo som oversiger oppsigelses avgiftene. Selskapet vil gjøre sitt ytterste for sikre at betalinger skjer innen 48 timer etter din forespørsel, men holdes ikke ansvarlig for å utføre betalinger innen en spesifikk tidsperiode.

Det påløper ikke renter på saldo på brukerkontoer.

Betalinger

Elektroniske tjenestetilbydere

For å kunne delta i konkurransene, kreves det finansielle transaksjoner med selskapet, som innebærer å sette inn penger inn til selskapet og motta penger fra selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til å bruke en tredjeparts betalingstjenester og/eller finansielle institusjoner (”Elektroniske tjenestetilbydere” eller ”ESPs”) for å gjennomføre slike finansielle transaksjoner. For å fremme en slik behandling, autoriserer du oss herved, som nødvendig, å instruere en slik ESPs å håndtere kontoinnskudd og uttak fra din konto og du godtar ugjenkallelig at selskapet kan gi slike instruksjoner til ESPs på dine vegne. Du godtar å være bundet av vilkårene og betingelsene knyttet til bruk for hver gjeldende ESP. Du godtar at i eventuelle tvist tilfeller mellom denne avtalen og ESPs vilkår og betingelse, skal denne avtalen ha forrang.

Betalinger fra deltakere

Innskudd

Kontanter er ikke en akseptert betalingsmetode. Internettsiden tilbyr de aksepterte betalingsmetodene som deltakere kan bruke for å oppfylle sine finansielle krav.

Selskapet forbeholder seg retten til å sette en maksimum sum pr transaksjon som kan settes inn på en brukerkonto. Du bekrefter at midler satt inn på din brukerkonto ikke stammer fra en ulovlig kilde. Ved å delta i konkurransene, bekrefter du at du på ingen måte bruker internettsiden eller systemet med det formål å overføre slike midler fra ulovlige kilder.

Du godtar å ikke bruke internettsiden og/eller systemet for ulovlige formål eller svindel eller enhver ulovlig eller bedragersk transaksjon (inkludert hvitvasking av penger), i henhold til lovene i alle jurisdiksjonene som har myndighet over dine handlinger. Hvis selskapet har den minst mistanke vedrørende den juridiske kilden til midlene som er satt inn på din brukerkonto, reserverer selskapet seg retten til å fryse kontoen frem til et tidspunkt hvor saken er løst.

Betalinger av summer opptil 2 000 euro inn til en brukerkonto i løpet av 180 dager vil bli etterforsket under anti-hvitvaskings policy (AML) assosiert med dette dokumentet. Dette kravet gjelder både for flere små småsummer og et enkelt innskudd på 2 000 euro eller mer i løpet av 180 dager. Hvis et individ setter inn mer enn 2 000 euro på daglig basis eller i løpet av 180 dager, må en kopi av passet eller annen akseptabel identifikasjon av individet bli innhentet før en utbetaling kan tillates.

Hvis et innskudd blir tilbakeført, vil enhver gevinst generert gjennom konkurransene bli kjent ugyldig, tapt og trukket fra din brukerkonto. Videre, summen på det opprinnelige innskuddet vil bli ugyldig, tapt og trukket fra din brukerkonto. Vi forbeholder oss retten til å lukke din brukerkonto, uten forvarsel, hvis et innskudd blir tilbakeført.

Betalinger fra Zweeler

Uttak

Du kan når som helst be om utbetaling fra den eksisterende saldoen på din brukerkonto i sin helhet eller deler av den, såfremt alle betalinger har blitt bekreftet og alle summer satt inn. Enhver utgift relatert til uttaksforespørsler skal dekkes av deg.

Uttaksforespørsler behandles direkte. Selskapet har som mål å gjennomføre utbetalinger i løpet av førtiåtte (48) timer etter forespørselen, men kan ikke holdes ansvarlig for å gjennomføre en forespørsel i løpet av en spesifikk tidsperiode.

Uttaksforespørsler kan kun gjennomføres til deltakere som er registrert med en tilknyttet brukerkonto og i henhold til betingelsene spesifisert på internettsiden. Utbetalinger skal følge samme rute som innbetalinger, med unntak av de tilfellene hvor betalingsløsningene brukt av deltakeren ikke aksepterer innbetalinger via samme finansrute.

En 5% administrativ avgift, på en minimum ti euro (10 euro) skal legges til ved oppfyllelse av utbetalingsforespørsler på kontoer som ikke har vært brukt i minst en konkurranse. Selskapet forbeholder seg retten til å suspendere enhver utbetalingsforespørsel i påvente av bekreftelse av den tilhørende deltakerens identitet, alder og bosted.

Refundering

 1. Refundering i tilfeller konkurransekansellering

KANSELLERING FØR:

En konkurranse kan kanselleres før starten av et relatert ekstern sportsarrangement på grunn av:

 • det eksterne sportsarrangementet i seg selv kanselleres; og/eller
 • selskapet velger å avvikle konkurransen for andre grunner.

I begge tilfeller vil følgende refusjon policyer gjelde:

 • Inngangspengene returneres til deltakerens brukerkonto.
 • Enkeltspill (del av en turnering) –INGEN REFUSJON!(*)
 • Enkelt spill (ikke del av en turnering) – Inngangspengene returneres til brukerkontoen.

(*) Et kansellert enkeltspill som en del av et turnering vil bli ekskludert fra resultatene ”som om det aldri har vært en del av en turnering” etter den spesifikke turneringen er avsluttet.

KANSELLERING I LØPET AV:

Konkurransene kan kansellere i løpet den korresponderende eksterne sportsturneringen grunnet:

 • det eksterne sportsarrangement i seg selv kan kanselleres på det tidspunktet; og/eller
 • selskapet velger å avbryte konkurransen av andre grunner.

I begge tilfeller gjelder følgende refusjons policy:

 • Turnering –UTBETALING / INGEN REFUSJON! (*)
 • Enkelt spill (del av en turnering) –INGEN REFUSJON! (**)
 • Enkelt spill (ikke del av turnering) – inngangspengene returneres til brukerkontoen.

(*) Deltakerne i en kansellert turnering vil motta gevinstene, hvis noen, opptjent opptil det øyeblikket turneringen ble kansellert.

(**) Et kansellert enkeltspill som en del av et turnering vil bli ekskludert fra resultatene ”som om det aldri har vært en del av en turnering” etter den spesifikke turneringen er avsluttet.

 1. I tilfelle feilaktige utbetalinger

Feilaktige utbetalinger fra selskapet til deltakerens brukerkonto vil returneres til selskapet. Det er deltakerens ansvar å melde fra til selskapet om feilen uten forsinkelse. Enhver gevinst etter feilen og før melding til selskapet, såfremt de er koblet til en slik feil, skal anses som ugyldige og returneres til selskapet.

Spiller reserve

Innskudd og gevinster etter fullføring av konkurranser blir holdt i en separat, adskilt bankkonto (”adskilt konto”) holdt av Zweeler Ltd.  Uttak fra den adskilte kontoen og sjekker utstedte fra den adskilte kontoen, kan være i følgende navn Zweeler Ltd.

Tilleggs bestemmelser relatert til betalinger

Selskapet forbeholder seg retten til å:

 • be om betalingsbevis for deltakerens brukerkonto for alle alternative betalinger;
 • be om deltakerens bankkontonumre når som helst; og
 • bekrefte enhver deltakerens finansielle solvens (slik som gjennom informasjon under registering og gjennom tredjeparter).

Når en deltakers finansielle insolvens er verifisert og bekreftet, har selskapet rett til å si opp/avslutte den tilknyttede brukerkontoen og forby deltakeren fra å åpen en annen brukerkonto.

Selskapet sikrer din finansielle informasjons sikkerhet og konfidensialitet, inkludert alle finansielle dokumenter relatert direkte eller indirekte til transaksjoner mellom deg og selskapet og mellom selskapet og de relevante skattemyndighetene.

ANTI-HVITVASKING – tilleggsbestemmelse

Tilleggsbestemmelsene på AML er innlemmet i T&C for å sikre at; du, deltakerne, søkere og alle andre lesere, er klar over våre AML direktiver som skyldes en separat policy som kalles ANTI-HVITVASKING POLICY. Dette kan finnes ved å klikke her:https://zweeler.com/static/anti-money-laundering-policy

I tillegg til denne separate AML policy:

DET ER STRENGT FORBUDT Å PÅ NOEN MÅTE for noen å bruke selskapets internettside, system og/eller serverne direkte eller indirekte assosiert med pengehvitvasking. Så fort som søkeren/deltakeren åpner en brukerkonto, godtar han/hun å overholde alle reglene og reguleringene relatert til anti-hvitvasking som gjelder i Malta og over hele EU. Kort sagt, søkeren/deltakeren binder seg til å ikke bruke midler som er, på noen måte, utbytte av kriminalitet.

Selskapet har rett til å ta bruke alle midler og vedta eventuelle prosedyrer for å få bekreftet identiteten av en søker/deltaker. Hvis slikt bevis ikke er oppnådd, eller hvor selskapet kjenner til eller mistenker finansiering av terrorisme, skal selskapet ikke gjennomføre transaksjonen og skal ha rett til å avslutte slike kontoer og skal ha rett til å opplyse om slike transaksjonsdetaljer til Financial Intelligence Analysis Unit in Malta.

Tilleggsbestemmelse med Wirecard på betalingsbehandling

Wirecard behandler kredittkort betalinger for selskapet. Ved spørsmål om en transaksjon eller en betaling, vennligst besøk:htps://www.wirecardbank.com/GDPR

Eller vennligst ring oss på +49 (0)30 300 11 22 40* mellom 9:00 og 17:00 (CEST) mandag til fredag eller send oss en e-post til eu.gdpr@wirecard.com

System

Sluttbruker lisens

Ved å bruk internettsiden, gis du en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens for å bruke systemet.

Selskapet gir deg alene en personlig rett til å bruke systemet og internettsiden. Dette er en rettighet som gis deg personlig for å kunne delta i konkurransene på nettsiden. Denne rettigheten gis til deg for et personlig (ikke-kommersielt) formål. Selskapet vil ikke akseptere noen klager relatert til aktivitet gjennom din brukerkonto av en tredjepart. Dette fordi selskapet ikke har tillatelse til å la tredjeparter delta i konkurranser gjennom en brukers brukerkonto. Det er ditt ansvar å informere selskapet øyeblikkelig hvis du mistenker at din brukerkonto blir brukt av en tredjepart, så selskapet kan undersøke og bekrefte brukerkontoen.

Ved å bruke internettsiden og delta i konkurransene, anerkjenner du at du risikerer å tape penger.

Det er forbudt å gjøre noe eller ha en slik oppførsel som kan skade selskapets rykte, og du anerkjenner med dette at bruken av internettsiden og/eller systemet er etter eget skjønn og risiko.

Du erklærer herved at du ikke vil bryte eller forsøke å bryte eller mistolke på noen måte selskapets sikkerhetstiltak. Hvis selskapet har den minste tvil relatert til denne klausulen, reserverer selskapet retten til å suspendere eller blokkere kontoen din øyeblikkelig. Du vil bli nektet tilgang til alle andre internettsider og systemer som tilbys av samme selskap.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Bruk av internettsiden

Under ingen omstendigheter skal selskapet være ansvarlig for noen direkte, indirekte, straffende, spesiell, tilfeldig eller følgeskader eller tap i sammenheng med eller som følge av denne avtalen, din bruk av internettsiden og/eller systemet og/eller din deltakelse i konkurransene, uansett når de oppstår, enten for kontraktsbrudd eller i tort, selv om selskapet mottar forhåndsmelding om muligheten for slik skade eller tap. Under ingen omstendigheter skal selskapet være ansvarlig for noen feilfunksjoner i programvaren, bugs eller virus som fører til tapt data eller annen skade på datamaskin utstyr eller programvare. Videre er ikke selskapet påkrevd å sikre redundant eller backup nettverk og/eller systemer.

Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for endringer i din brukerkonto saldo grunnet tredjeparts bruk av internettsiden eller systemet eller gjennomføringen av en IAT (mellom-konto overføring) ved bruk av ditt skjermnavn, ditt brukernavn og passord.

Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å oppdatere innholdet. Innholdet kan endres uten melding til deg. Selskapet gjør sitt ytterste for å sikre nøyaktigheten til informasjonen på internettsiden, men kan ikke akseptere ansvar for fordommer, tap eller skader om kan oppstå basert på bruk av informasjonen.

Ingen ansvar anerkjennes eller aksepteres herunder for, bl.a., de følgende tilfellene:

 • feil, feilskriving(er), feiltolkning(er), oppfattelsesfeil, feil i oversettelse, skrivefeil, lesefeil, transaksjonsfeil, tekniske farer, registreringsfeil, feil i manifest, Force(s) Majeure og/eller andre lignende feil;
 • brudd på Zweeler reglene;
 • kriminelle handlinger;
 • råd, uavhengig av form det tar, gitt av selskapet;
 • finansiell risiko og tap, inkludert, men ikke begrenset til variasjoner i vekslingsrater;
 • juridiske handlinger og/eller andre remedier;
 • krig, opprør, brann, terrorisme, handlinger gjort av (offentlige) fiender;,
 • jordskjelv, orkan eller brann;
 • uakseptable/uforutsigbare handlinger til styrende myndigheter; eller
 • en handling av Gud.

Derfor, verken uttaler, lover eller garanterer (verken eksplisitt eller implisitt, inkludert men ikke begrenset til garantier for nøyaktighet, passende for formålet eller ukrenkelig) selskapet at innholdet er korrekt og/eller passende for et spesifikk formål annet enn å langt som disse garantiene som ikke kan utelukkes eksplisitt under gjeldende lov i denne avtalen. 

Selskapet garanterer ikke at dine aktiviteter eller bruken av internettsiden er lovlig i noen spesifikk jurisdiksjon, og uansett, selskapet frasier seg spesifikt slike garantier. Ved å bruke enhver funksjon på internettsiden, bekrefter og garanterer du at dine aktiviteter er lovlige i den jurisdiksjonen du befinner deg i når du deltar.

Bruken av internettsiden er ene og alene på egen risiko. Internettsiden og innholdet leveres som det fremstår.

Tjenester

Selskapet tilbyr konkurransene og systemet som det står uten garanti, forsikringer eller forpliktelser eller erklæringer, eksplisitt eller implisitt, juridisk eller ikke. Selskapet ekskluderer alle vilkår, betingelser og garantier eksplisitt eller implisitt, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier, kommersielle forhold og/eller forhold med tilfredsstillende kvalitet, evne og omstillingsmuligheter til et spesifikt formål, fullføring eller presisering av konkurransen og av systemet i henhold til manglende respekt for gjeldende regler og lovverk.

Selskapet garanterer ikke at internettsiden og/eller systemet er autorisert, vil fullt ut tilfredsstille deltakeren, er totalt sikker og unntatt feil, oppdatert regelmessig, helt uten avbrudd, virus og/eller bug fri, kontinuerlig i drift, er bra nok. Selskapet garanterer heller ikke at alle systemdefekter blir regelmessig korrigert, at materialet er pålitelig eller at all annen informasjon samlet inn er tilstrekkelig og/eller pålitelig.

I tilfeller hvor det oppstår avvik i systemet, eller i kommunikasjonsmetodene, grunnet virus eller bugs som er relatert til kontoregulering eller noen av de andre parameterne som utgjør systemet, kan ikke selskapet holdes ansvarlig av noen deltaker eller tredjepart for skade, kost, kostnader, tap eller krav forårsaket av nevnte avvik. I tilfelle slik feil, forbeholder selskapet seg retten til å avbryte alle relaterte konkurranser og gjennomføre alle andre nødvendige tiltak for å korrigere feil. Selskapet er ikke ansvarlig for å tilby et nødnettverk eller system eller lignende nødtjenester. 

Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for noen handling eller unnlatelse av en internett tilbyder eller av en annen tredjepart som deltakeren kan ha inngått en kontrakt med for å få tilgang til internettsiden, konkurransene og/eller systemet. Ved rettsaker mellom internett tilbyderen og deltakeren, kan selskapet ikke trekkes inn i søksmålet og et slikt søksmål skal på ingen måte påvirke deltakerens forpliktelser satt i denne avtalen.

Du anerkjenner med dette å ha valgt å bruke internettsiden og systemet av egen fri vilje og på egen risiko og skjønn.

Tap eller skade

Ved å akseptere vilkårene i denne avtalen, bindes du til å holdes skadesløs, frigjøre og forsvare selskapet, dets moderorganisasjoner, underavdelinger, tilknyttede selskaper og agenter, i tillegg til ledere, direktører, ansatte, aksjonærer og representanter av noen av de foregående enhetene (samlet ”Frigitte enheter”) på forespørsel mot enhver klage, ansvar, skade, tap, kostnad eller utgift, inkludert men ikke begrenset til alle juridiske avgifter eller annet som de frigitte enhetene har blitt pålagt som et resultat av brudd på denne avtalen, brudd på reglene og/eller rettighetene spesifisert av selskapet eller de tilhørende en tredjepart, til enhver bruk av internettsiden og/eller systemet med ditt brukernavn og passord, enten dette er med viten eller uvitende, i tillegg til aksept av profitt på din side.

Selskapet er på ingen måte ansvarlig for tap eller skader, direkte eller indirekte, som du eller none tredjepart har lid som et resultat av bruken av internettsiden og /eller systemet, inkludert med ikke begrenset til skader forårsaket av kommersielt tap, tap av fordeler, tap av en forventet profitt, driftsforstyrrelse, tap av kommersiell informasjon eller andre finansielle og/eller etterfølgende tap.

Internettsiden kan presentere lenker til andre nettsider. Selskapet aksepterer intet ansvar for nøyaktigheten eller hvor hensiktsmessig slik informasjon, data, meninger, råd og uttalelse på slik nettsider er. Når du får tilgang til slike nettsider, gjør du så på egen risiko. Ved å oppgi lenker til andre nettsider, opptrer selskapet på ingen måte som en utgiver eller formidler av materialet på like andre nettsider og prøver ikke å overvåke eller kontrollere slike nettsider. En link til en annen nettside bør derfor ikke tolkes dithen at selskapet er tilknyttet eller assosiert med det samme. Selskapet anbefaler verken anbefaler eller støtter noe av innholdet, inkludert men ikke begrenset til enhver internettlenke eller innhold på andre internettsider. Det å nevne en annen part eller dets produkter eller tjenester på denne internettsiden bør ikke tolkes som en anbefaling av det eller dets produkter eller tjenester.

Selskapet kan på ingen måte holdes ansvarlig på tap eller følgeskader som du eller en tredjepart kan ha lidd som et resultat av en modifikasjon, suspensjon eller avbrytelse av tjenestene tilbudt gjennom internettsiden og / eller systemet.

Selskapet er på ingen måte ansvarlig for tap eller skader, inkludert men ikke begrenset til tap av profitt, som en følge av feil funksjon av internettsiden og /eller systemet, enhver forsinkelse, avbrytelse, sending, tap eller korrupsjon av data, feil funksjon av kommunikasjonssystemet, kriminell bruk av internettsiden eller innholdet av noen person, av en defekt eller utelatelses eller andre faktorer utenfor vår kontroll. Skulle feilfunksjonen føre til profitt, enten det skal hentes eller krediteres til din brukerkonto, forbeholder selskapet seg retten til å kreve tilbake alle fordeler du kan ha fått som et resultat av feilfunksjoner. Du er pålagt å øyeblikkelig betale selskapet summen samlet og informere selskapet om funksjonsfeilen. Selskapet forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å direkte trekke midler fra din brukerkonto i en sum som er lik den som du mottok grunnet feil.

Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for skader du eller tredjeparter kan lide som et resultat av overføring, lagring eller kvittering for konfidensiell eller fortrolig informasjon som du kommer med eller som du gir uttrykkelig eller implisert tillatelse til selskapet å lage eller for enhver feil eller enhver endring gjort til enhver sendt, lagret eller mottatt informasjon. 

Bruken av intellektuell eiendom

Internettsiden er ene og alene beregnet for bruk av deltakerne. Uansett er ingen autorisert til å kopiere, modifisere, tukle med, distribuere, sende, vise, reprodusere, overføre, laste opp, laste ned eller på andre måter endre innholdet.

Visningen av andre merkevarenavn inne på internettsiden gir ingen bruker av internettsiden noen form for lisens for å bruke det.

Enhver uautorisert nedlasting eller kopiering av ethvert material på internettsiden i tillegg til utformingen av selve internettsiden kan i seg selv anses som brudd på retten til bruk av intellektuell eiendomsrettigheter.

Internettsiden kan kun brukes for lovlige formål. Bruken av internettsiden for sending, fordeling, publisering eller lagring av noe material på eller via internettsiden som innebærer et brudd på gjeldende lov elle regulering eller tredjeparts rettigheter, er strengt forbudt. Dette inkluderer (men er ikke begrenset til) bruken av internettsiden eller sending, distribusjon, publikasjon eller lagring av ethvert material på eller via internettsiden eller for det formål å krenke opphavsretten, merkevarenavnet, handelshemmeligheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter, er obskøne eller skadelig for mindreårige eller innebærer en ulovlig handling eller trakassering, er en injuriesak eller ærekrenkende, bryter personverns eller databeskyttelse lover, er svindel eller bryter vekslingskontroll eller ferdighetsspill lov.

Du aksepterer å ikke bruke, kopiere eller distribuere noe av den intellektuelle eiendommen annet enn det som ettertrykkelig godkjent heri.

Avtalebrudd

Ved manglende etterlevelse av noen av betingelsene i denne avtalen, hvis selskapet har rimelig grunn til å mistenke at du ikke overholder betingelsene i denne avtalen, forbeholder selskapet seg retten og alle rettsmidlene de har til disposisjon, etter eget skjønn, å blokkere alle dine brukerkontoer og ta ut den nødvendige sum fra din(e) brukerkonto(er) for å kompensere for skader til selskapet eller for å dekke enhver sum skyldig til selskapet, frem til dette blir avgjort i en rettsak.

Begrensing av ansvar

Hvis selskapet er funnet ansvarlig på noen måte, av en domstol og/eller en lignende autoritet, med juridisk kompetanse og/eller jurisdiksjon over selskapet, vil selskapets ansvar være begrenset til summen konkurranser deltatt i, eller netto gevinster, relevant for den spesifikke deltakeren, avhengig av hva som er mindre. Eller alternativt, når relevant og aktuelt, summen registrert i brukerkontoen eller summen overført inn eller ut av brukerkontoen, avhengig av hvilket som er mindre.

Klager

Innvendinger eller klager rundt hvordan konkurransene er bygd opp eller utformet må presenteres før det korresponderende eksterne sportsarrangementet starter.

Du anerkjenner og aksepterer med dette at enhver klage om du fremsetter mer enn syv (7) dager etter ferdigstillelsen av transaksjonen som er grunnlaget for den gjeldende klagen, skal ikke ta med i begrensingen og skal ikke ha en verdi.

Du kan rette klager via e-post til support@zweeler.com. Selskapet vil gjøre sitt ytterste for løse rapporterte klager så fort som mulig.

Under ingen omstendigheter skal selskapet holdes ansvarlig for etterforskningen eller innledningen på en klage fremmet av en deltaker mot en hvilket som helst annen deltaker for noen grunn, inkludert men ikke begrenset til, betingelsene i denne avtalen.

Selskapet kan etter eget skjønn bestemme å handle mot en person mistenkt for ulovlige handlinger.

Tvisteløsning

Enhver tvist eller uklarhet som oppstår basert på eller i forbindelse med disse betingelsene og vilkårene skal bli avgjort i Malta i henhold til lovene i Malta av den utpekte, enslige megler som begge parter godtar. Hvis ikke en slik enighet er nådd innen fjorten dager, etter at begge partene har gitt hverandre en skriftlig forespørsel om å godta utpekelsen av en voldsgiftsmegler, en voldsgiftsmelger skal pekes ut av styreformannen eller nestlederen av Malta Arbitration Centre.

Zweeler kundestøtte team vil alltid etterstrebe å løse enhver klage profesjonelt og høflig. Skulle du har vært i kontakt og er misfornøyd med vår løsning, vennligst gi oss beskjed. Hvis du forblir misfornøyd med enhver endelig løsning, er vi pålagt å informere deg om alternative tvisteløsning muligheter. Den sertifiserte ADR tilbyderen vi bruker er ProMediate som driver en uavhengig forbrukmeldingstjeneste, detaljene finner du her”www.promediate.co.uk”

Videre objektiv informasjon om online tvisteløsning er å finne på nettsiden til den Europakommisjonen: http://ec.europa.eu/odr.

Gjeldende lov

Denne avtalen skal være underlagt og utformes i henhold til lovene i Malta uten å ta hensyn til lovgiving prinsipper som kan være i konflikt med disse. Partene underkaster seg den eksklusive jurisdiksjonen i Malta for å løse enhver tvist som kan oppstå basert på denne avtalen. Avtalen skal ikke styres av FNs konvensjon om kontrakter vedrørende Internasjonale salg av varer, anvendelsen av denne er eksplisitt utelukket.

Hvis en bestemmelse i Zweeler policyene blir funnet i domstol eller i en annen kompetent autoritet blir funnet å være ugyldig eller ikke kan håndheves i sin helhet eller i deler, skal de andre vilkårene og betingelsene, samt resten av den påvirkede bestemmelsen fortsatt være gyldig.

Ethvert avkall fra selskapets side angående ethvert brudd av en deltaker på en hvilket som helst bestemmelse i Zweeler policyene skal ikke anses som avkall på noen etterfølgende brudd på den samme eller andre bestemmelser innen Zweeler policyene.